Privacyverklaring

De website www.pinkers.be en www.rijschoolpinkers.be (hierna: de "Website") wordt aangeboden door: 

Bvba Autorijschool De Kust (hierna: "Wij" en "Ons")
Vindictivelaan 19 bus 00.01 
8400 Oostende
België 
BTW BE 0405.240.264 
E-mail: info@pinkers.be 
Telefoon: 059 80 12 73 

Aarzel niet om ons te contacteren indien je privacy-gerelateerde vragen zou hebben. Wij beloven jou een spoedig antwoord! 

1. Waarom deze privacyverklaring?

Iedere persoon die de Website gebruikt en/of gebruik maakt van onze diensten (hierna de "Betrokkene", "jou" en "je"), zal bijna onvermijdelijk bepaalde persoonsgegevens ter beschikking moeten stellen. Deze persoonsgegevens vormen informatie die ons toestaat jou te identificeren als natuurlijke persoon of rechtspersoon, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen. Je bent identificeerbaar van zodra het mogelijk is om een direct of indirect verband te creëren tussen een of meer persoonsgegevens en jou als natuurlijke persoon of rechtspersoon. 

We beloven jouw persoonsgegevens alleen te gebruiken en te verwerken in overeenstemming met de GDPR en enige vervangende wetgeving, of enige gelijkaardige regelgeving onder enige toepasselijke wetgeving en enige wettelijke vereisten of gedragscodes met betrekking tot het gebruik, de opslag of de overdracht van persoonlijke gegevens. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de ‘GDPR’ is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (General Data Protection Regulation). 

Via deze Privacyverklaring wordt iedere Betrokkene op de hoogte gebracht van de verwerkingsactiviteiten die Bvba Autorijschool De Kust kan doorvoeren met zijn persoonsgegevens. Bvba Autorijschool De Kust behoudt het recht om deze Privacyverklaring te allen tijde aan te passen. Elke substantiële wijziging zal duidelijk gemeld worden aan de Betrokkene. We raden jou aan dit document regelmatig te raadplegen. 

2. Wie verwerkt jouw persoonsgegevens?

2.1 Verwerkingsverantwoordelijke 

Bvba Autorijschool De Kust is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens en bepaalt alleen of in samenwerking met anderen welke persoonsgegevens worden verzameld, alsook het doel en de middelen voor de verwerking van deze persoonsgegevens. Bvba Autorijschool De Kust is bijgevolg ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de GDPR. 

2.2 Verwerker(s) 
Bvba Autorijschool De Kust is vrij om beroep te doen op gegevensverwerkers. Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonsgegevens verwerkt op vraag van of in naam van de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerker is verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te verzekeren. De verwerker handelt steeds volgens de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke. 

Bvba Autorijschool De Kust doet beroep op de volgende categorieën van "verwerkers": • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor betalingsdoeleinden.

3. Op welke juridische basis worden jouw persoonsgegevens verwerkt?

In overeenstemming met de GDPR verwerken wij persoonsgegevens op basis van volgende juridische gronden: 

 • Op basis van de uitvoering van de overeenkomst zoals overeengekomen met de Betrokkene, of de uitoefening van precontractuele stappen genomen op zijn aanvraag; of 
 • Op basis van het voldoen aan wettelijke of regulerende bepalingen, met betrekking tot het beheer van de contractuele relatie, in het bijzonder de facturatie; 
 • Op basis van de aan ons opgelegde regels door het Departement Mobiliteit en Openbare Werken of de Federale Overheidsdiensten Mobiliteit en Verkeer 
 • Op basis van jouw uitdrukkelijke toestemming voor het versturen van promotionele aanbiedingen. 

4. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Bvba Autorijschool De Kust verbindt zich ertoe enkel die persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De volgende categorieën persoonsgegevens worden verwerkt: 

 • Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, adres, inloggegevens); 
 • Rijksregisternummer, geboortedatum en plaats van geboorte; 
 • Contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres); 
 • Financiële identificatiegegevens (bankgegevens). 

Deze persoonsgegevens worden verzameld wanneer je je registreert op de Website en/of gebruikt maak van onze diensten. De hoeveelheid verzamelde persoonsgegevens is afhankelijk van jouw gebruik van de Website, van onze diensten en de specifieke gegevens van belang zijnde voor de diensten van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken of de Federale Overheidsdiensten Mobiliteit en Verkeer.

5. Voor welke doeleinden worden jouw persoonsgegevens gebruikt?

Bvba Autorijschool De Kust verzamelt jouw persoonsgegevens om aan de verplichtingen te voldoen opgelegd door het Departement Mobiliteit en Openbare Werken of de Federale Overheidsdiensten Mobiliteit en Verkeer. Bvba Autorijschool De Kust behoudt zich het recht voor om bepaalde bewerkingen op te schorten of te annuleren indien persoonsgegevens ontbreken, onjuist of onvolledig zijn. 

Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van onze diensten en voor onze dienstverlening. Bvba Autorijschool De Kust verbindt zich ertoe jouw persoonsgegevens uitsluitend te verwerken voor volgende welbepaalde doeleinden: 

 • De behandeling en verwerking van informatieaanvragen en gebruik van onze diensten; 
 • Een gecentraliseerd beheer van klanten; 
 • De verspreiding van informatie die nuttig en noodzakelijk zijn voor de Betrokkene; 
 • Het voorkomen van onregelmatigheden en bestrijding van misbruiken en criminele gedragingen; 
 • De behandeling van klachten; 
 • Gepersonaliseerde reclame indien je hiermee uitdrukkelijk hebt ingestemd. In dat geval staat het je te allen tijde vrij jouw toestemming in te trekken. 

Bij een bezoek aan de Website of bij het gebruik van onze diensten worden er enkele gegevens ingezameld voor doeleinden opgelegd door het Departement Mobiliteit en Openbare Werken of de Federale Overheidsdiensten Mobiliteit en Verkeer. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om gevolg te geven aan alle wettelijke bepalingen opgelegd door de hierboven aangehaalde diensten van de overheid. Wanneer je de Website bezoekt, verklaar je je akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statistische doeleinden zoals hierna omschreven, zijnde om de Websites te optimaliseren worden volgende gegevens bijgehouden: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. 

De Betrokkene verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan Bvba Autorijschool De Kust en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde persoonsgegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt Bvba Autorijschool De Kust zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen. 

6. Wie ontvangt jouw persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor intern gebruik binnen Bvba Autorijschool De Kust. Jouw persoonsgegevens zullen niet verkocht worden, doorgegeven worden of gecommuniceerd worden aan derde partijen. 

7. Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden bewaard zolang dit nodig is om te voldoen aan de regels opgelegd door het Departement Mobiliteit en Openbare Werken of de Federale Overheidsdiensten Mobiliteit en Verkeer. Ze worden verwijderd uit de databank wanneer ze niet langer nodig zijn om deze doelen na te streven of indien de Betrokkene op geldige basis het recht tot verwijdering van de persoonsgegevens uitoefent. 

8. Wat zijn jouw rechten?

8.1 Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens 

Jouw persoonsgegevens worden steeds verwerkt voor legitieme doeleinden, zoals uiteengezet in punt 5. Zij worden verzameld en verwerkt op een gepaste, relevante en proportionele wijze, en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om de vooropgestelde doelen te bereiken. 

Bvba Autorijschool De Kust heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om jou een veilige verwerking van de persoonsgegevens te garanderen. Deze beveiligingsmaatregelen zijn in verhouding met de aard van de persoonsgegevens en de potentiële risico’s. 
De risico’s van een toevallige of ongeoorloofde vernietiging, toevallig verlies, de wijziging van of de toegang tot, en iedere andere niet toegelaten verwerking zijn dan ook tot een minimum gereduceerd. 

8.2 Recht op inzage 

Indien je jouw identiteit kan bewijzen, verkrijg je het recht om informatie te verwerven over het verwerken van jouw persoonsgegevens. Aldus heb je het recht inzage te krijgen in de doeleinden van de verwerking, de categorieën persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers waarnaar de persoonsgegevens worden gestuurd, de criteria die de periode van gegevensbewaring bepalen en de rechten die je kan uitoefenen met betrekking tot jouw persoonsgegevens. 

8.3 Recht op rectificatie van persoonsgegevens 

Inaccurate of onvolledige informatie kan verbeterd worden. Het is vooreerst de verantwoordelijkheid van de Betrokkene om het nodige te bezorgen aan Bvba Autorijschool De Kust. Men kan zich ook tot ons richten met een verzoek tot wijziging. 

8.4 Recht op het wissen van jouw persoonsgegevens 

Je hebt tevens het recht om de verwijdering van jouw persoonsgegevens te bekomen, in volgende gevallen: 

• Jouw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor het vooropgestelde doel; 
• Je herroept jouw toestemming tot het verwerken van jouw persoonsgegevens en er is geen enkele andere wettelijke grondslag tot verwerken van jouw persoonsgegevens; 
• Je hebt op rechtmatige wijze een bezwaar ingediend tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens; 
• Jouw persoonsgegevens worden op onrechtmatige wijze verwerkt; 
• Jouw persoonsgegevens dienen verwijderd te worden op basis van een wettelijke verplichting. 

Het verwijderen van persoonsgegevens is voornamelijk gerelateerd aan zichtbaarheid; het is mogelijk dat de verwijderde persoonsgegevens tijdelijk opgeslagen blijven voor het Departement Mobiliteit en Openbare Werken of de Federale Overheidsdiensten Mobiliteit en Verkeer. 

8.5 Recht op beperking van de verwerking 

In sommige gevallen heb je het recht om beperkingen van de verwerking van jouw persoonsgegevens te vragen. Dit geldt zeker in geval van een geschil met betrekking tot de accuraatheid van persoonsgegevens, als de persoonsgegevens noodzakelijk zijn in het kader van een juridische procedure of gedurende de tijd noodzakelijk voor Bvba Autorijschool De Kust om vast te stellen dat je geldig jouw recht tot verwijdering kan uitoefenen. 

8.6 Recht om bezwaar te maken 

Je hebt het recht je te allen tijde te verzetten tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens. Bvba Autorijschool De Kust zal ophouden jouw persoonsgegevens te verwerken tenzij Bvba Autorijschool De Kust kan aantonen dat er dwingende wettelijke redenen zijn tot het verwerken van jouw persoonsgegevens die primeren op jouw recht om zich te verzetten.

De Betrokkene is eveneens gerechtigd om te allen tijde, kosteloos en zonder motivering de verwijdering van of het verbod op de aanwending van alle hem betreffende persoonsgegevens te bekomen die gelet op het doel van de verwerking, onvolledig of niet ter zake dienend zijn, of waarvan de registratie, de mededeling of de bewaring verboden zijn, of die na verloop van de toegestane duur zijn bewaard.

8.7 Recht op gegevensoverdraagbaarheid 

Je hebt het recht om de aan Bvba Autorijschool De Kust verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heb je het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, tenzij dit technisch onmogelijk is. 

8.8 Recht op het intrekken van jouw toestemming 

Je hebt het recht om te allen tijde jouw toestemming in te trekken, bijvoorbeeld wanneer je deze hebt gegeven voor publiciteitsdoeleinden. 

9. Hoe kan je jouw rechten uitoefenen?

Indien je jouw rechten wenst uit te oefenen, dien je een geschreven verzoek en bewijs van identiteit via aangetekende brief te sturen naar Bvba Autorijschool De Kust, Vindictivelaan 19 bus 00.01, 8400 Oostende, België of via e-mail aan marc@pinkers.be. Wij zullen zo snel mogelijk antwoorden, uiterlijk één (1) maand na het ontvangen van jouw verzoek. 

10. Mogelijkheid tot het indienen van een klacht

Indien je niet akkoord gaat met de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bvba Autorijschool De Kust, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (voor België: https://www.privacycommission.be/). 

Vestigingen
Oostende

Vindictivelaan 19
8400 Oostende

059 80 12 73

Brugge Sint-Andries

Gistelse Steenweg 333
8200 Brugge Sint-Andries

050 39 33 34

Brugge Sint-Pieters

Monnikenwerve 200
8000 Brugge Sint-Pieters (naast examencentrum)

050 60 69 00

Zedelgem

Snellegemsestraat 10
8210 Zedelgem

050 60 69 00

Gistel

Markt 22
8470 Gistel

059 70 46 44

Blankenberge

J. De Troozlaan 68
8370 Blankenberge

050 41 46 90

Oostkamp

Brugsestraat 25
8020 Oostkamp

050 60 69 00

Nieuwpoort

Oostendestraat 12
8620 Nieuwpoort

050 60 69 00

Bredene

Duinenstraat 308
8450 Bredene

059 80 12 73