Algemene voorwaarden

Beste leerling-bestuurder,

Mogen wij je vooreerst feliciteren met je keuze voor een professionele rijopleiding bij een erkende rijschool. In deze folder vind je de algemene voorwaarden waaronder wij de overeengekomen lessen geven samen met de desbetreffende tarieven. De concrete lesafspraken worden vermeld in een afzonderlijk afsprakenoverzicht waarop deze algemene bepalingen van toepassing zijn. Duidelijke afspraken door beide partijen gekend en aanvaard zullen ervoor zorgen dat je een vlekkeloos opleidingsparcours kan doorlopen.

Artikel 1 – Lesvoorwaarden voor de rijschool

 1. Je krijgt theorie-en/of praktijkles van een lesgever die in het bezit is van een brevet van beroepsbekwaamheid en een instructietoelating uitgereikt door het departement MOW.
 2. Je krijgt zo veel mogelijk les van dezelfde lesgever.  Het kan voorkomen dat je ook van een andere lesgever les krijgt, in het bijzonder wanneer een beperkte beschikbaarheid van je vrije tijd ertoe zou leiden dat je opleiding zich over een te lange periode zou strekken.
 3. Eén praktijkles duurt steeds 60 minuten, evaluatie inbegrepen. De lesgever mag in jouw lestijd geen andere zaken doen die niets met de rijles te maken hebben.
 4. De rijschool heeft het recht om jou een bekwaamheidsattest te weigeren indien de lesgever oordeelt dat je niet bekwaam bent om de scholing alleen op de openbare weg verder te zetten. Tijdens de voorziene evaluatiemomenten zal de lesgever de vooruitgang in het leerproces met jou bespreken. Voor een bekwaamheidsattest moet je bovendien 20 uur effectief les gevolgd hebben.
 5. De rijschool dient op het einde van de lessencyclus een kopie van de inschrijvingskaart aan jou te overhandigen.
 6. De rijschool reserveert voor jou de lessen, doch behoudt zich het recht voor haar lesuurschema’s te wijzigen indien zulks nodig geacht wordt. De leerling wordt uiteraard tijdig op de hoogte gebracht van eventuele wijzigingen.

Artikel 2 – Lesvoorwaarden voor de leerling.

 1.  Zorg ervoor, dat je tijdig en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar staat. Ben je iets te laat, wees dan gerust dat je lesgever altijd 30 minuten op de afgesproken plaats zal wachten.  Ben je er dan nog niet, dan heeft de rijschool het recht de rijles te annuleren en deze toch volledig in rekening te brengen. Als de leerling later dan 15 minuten aankomt in een opleiding theorie, dan heeft de lesgever de wettelijke plicht de leerling niet meer toe te laten tot de cursus. Het vroegtijdig verlaten van de cursus wordt beschouwd als zijnde afwezig en in voorkomend geval zal er geen attest worden uitgereikt. In beide gevallen blijft het volledige lesgeld verschuldigd en wordt deze niet terugbetaald.
 2. Een rijles kan worden verplaatst zonder dat deze zal worden aangerekend, op voorwaarde dat de afzegging of verplaatsing gebeurt uiterlijk 3 werkdagen (zaterdag wordt niet beschouwd als een werkdag) voor de geplande rijles.  Een examenbegeleiding dient uiterlijk 4 werkdagen op voorhand geannuleerd te worden (zaterdag wordt niet beschouwd als een werkdag). Betaalde gelden worden nooit terugbetaald.
 3. Verplaatsen van lessen of praktijkexamens kan alleen per mail naar info@pinkers.be. Bij annulatie worden betaalde les- of examengelden nooit terugbetaald.
 4. Laattijdige afzeggingen of afwezigheden worden volledig in rekening gebracht, ook in geval van ziekte of beweerde overmacht.
 5. De lesgever is vakkundig op het gebied van lesgeven. Luister dan ook goed naar hem of haar en volg alle gegeven aanwijzingen goed op .
 6. Maak het overeengekomen opleidingsschema af en probeer het examen niet af te leggen voordat je alle examenonderdelen voldoende onder de knie hebt.
 7. Tijdens de lessen mag er niet gerookt worden of alcoholische dranken verbruikt worden.
 8. Als je motorlessen volgt dan dien je je aan te bieden in beschermende kledij, met een minimum zoals het examencentrum voorschrijft tijdens het examen, namelijk: helm, handschoenen, een vest met lange mouwen, een lange broek (of overall), laarzen of bottines die de enkels beschermen.  Een helm en handschoenen kan je van ons gebruiken.  Sportschoenen of een stoffen overall zijn niet toegelaten.  Zie ook www.goca.be.

Artikel 3 – Praktijk (her)examens

 1. Indien je praktijkexamen aflegt met de rijschool onder begeleiding van de lesgever dan doe je de aanvraag voor het praktijkexamen op het secretariaat van de rijschool. De dag van je praktijkexamen dient de minimum stage, vereist volgens jouw voorlopig rijbewijs, doorlopen te zijn. De leerling draagt daarvoor de verantwoordelijkheid. De examenbegeleiding en examengeld zullen opnieuw moeten betaald worden voor het nieuwe examen.
 2. Bij het praktijkexamen moet je volgende geldige documenten voorleggen:

cat. B: identiteitskaart, geldig voorlopig rijbewijs + eventueel de nodige attesten zoals attest gemeentebestuur, het gekregen attest van de rijschool,… De leerling is zelf verantwoordelijk dat hij de noodzakelijke attesten bij zich heeft.

Cat AM: Identiteitskaart + attest geslaagd theorie.

Cat A + A1 + A2: Identiteitskaart + attest geslaagd theorie of voorlopig rijbewijs of attest (in geval het voorlopig rijbewijs vervallen is).

Cat C zonder vakbekwaamheid: identiteitskaart, rijbewijs B, attest “aanvraag om een voorlopig rijbewijs” of voorlopig rijbewijs of attest (in geval het voorlopig rijbewijs vervallen is), attest medische schifting (of vermelding op rijbewijs).

 1. In geval van verlies van je identiteitskaart dien je een bewijs van verlies of diefstal voor te leggen met een pasfoto en droogstempel van gemeente (de droogstempel dient op de pasfoto gezet te worden).
 2. Het praktijkexamen voor de categorie A, A1 of A2 zal niet doorgaan wanneer de leerling de uitrusting voorzien in artikel 2 punt 8 niet aan heeft.  De kosten voor het praktijkexamen zullen volledig in rekening worden gebracht.
 3. Stel dat jouw examen niet doorgaat, dan geldt het volgende:
  Als je niet of te laat op je examen verschijnt, dan moet je de kosten van het praktijkexamen (examenbegeleiding en toeslag van het examencentrum) betalen. Ook als bijvoorbeeld jouw examen niet doorgaat, omdat je niet de juiste geldige documenten kon voorleggen (zoals een geldig voorlopig rijbewijs, identiteitskaart, bijlage 4, of omdat de geldigheid van je theoretisch examen vervallen is, je nog geen 18 jaar bent of omdat je de minimumstage niet doorlopen hebt, ...), dan moet je deze kosten dragen.
 4. Als het praktijkexamen niet doorgaat wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, of door een technisch defect aan de leswagen, dan hoef je geen kosten te betalen.
 5. Na elke twee mislukkingen voor het praktijkexamen categorie B dien je opnieuw zes uur praktijkles te volgen in de erkende rijschool.
 6. Na elke twee mislukkingen voor het praktijkexamen categorie A, A1 of A2 dien je opnieuw twee uur praktijkles te volgen in de erkende rijschool.

Artikel 4- Tarieven en betalingsmodaliteiten: theorielessen, praktijklessen en examens

 1. De rijschool dient een vergoeding van je te vragen voor dossierkosten die gemaakt worden om jouw inschrijving in orde te maken. Alle vergoedingen (incl. btw) die je aan de rijschool betaalt, zijn hieronder vermeld: dossierkost alle categoriëen: 50 euro
  1. AM: theorie: 90 euro, uur praktijk: 50 euro, exbeg: 90 euro
  2. A1, A2, A: theorie: 133 euro, uur praktijk 85 euro, exbeg: 150 euro
  3. B: theorie: 133 euro, uur praktijk 83 euro, exbeg: 166 euro
  4. B automaat : theorie: 133 euro, uur praktijk: 85 euro, exbeg: 170 euro
  5. BE: uur praktijk: 105 euro, exbeg: 210 euro
  6. C: theorie: 150 euro, uur praktijk: 110 euro, exbeg: 250 euro
  7. Cvak: theorie: 150 euro, uur praktijk: 110 euro, exbeg manoeuvres: 130 euro, exbeg praktijktest: 130 euro, exbeg openbare weg: 260 euro
  8. CE: uur praktijk: 130 euro, exbeg: 300 euro
  9. D: theorie: 150 euro, uur praktijk: 150 euro, exbeg: 350 euro
  10. Dvak: theorie: 150 euro, uur praktijk: 150 euro, exbeg manoeuvres: 200 euro, exbeg praktijktest: 150 euro, exbeg openbare weg: 350 euro
 2. Op het examencentrum dien je de examenretributie te betalen (zie hiervoor www.goca.be). Deze zal op voorhand aan de rijschool moeten betaald worden. Indien deze reeds betaald werd en er ondertussen een indexatie zou gebeuren door het examencentrum, zal het supplement worden opgevraagd aan de leerling.
 3. Bovenvermelde prijzen zijn van toepassing tot drie maand na datum van inschrijving. Indien de prijzen zouden stijgen en de lessen nog niet gereden zijn, zal de prijsstijging worden doorgerekend aan de leering.  Wat de praktische lessen betreft: als de leerling tijdens de verplaatsingen op de openbare weg niet achter het stuur plaatsneemt, zullen die verplaatsingen niet in aanmerking genomen worden voor de berekening van het aantal lesuren. Geen enkele andere prestatie dan die waarvoor in het contract een tarief is vermeld, mag worden aangerekend. Een demonstratie door de lesgever van een uit te voeren beweging maakt echter deel uit van de les en valt niet onder toepassing van deze regel.
 4. Het lesgeld voor een theoriecursus betaal je ten laatste 10 dagen voor de aanvang van de cursus. Bij het vastleggen van de praktijklessen, betaal je minstens een voorschot op het lesgeld. Het saldo wordt betaald ten laatste 10 dagen voor de 1e les. In geval van herkansing dient de examenbegeleiding voor de rijschool ten laatste 10 dagen voor het praktijkexamen te worden vereffend. Betalingen worden vereffend in contanten op kantoor of via overschrijving op het rekeningnummer BE 13 6456 3215 9139. Betaalde lesgelden blijven maximum 3 jaar geldig.
 5. Komt het voor dat je niet tijdig betaalt, dan heeft de rijschool het recht de geplande opleiding stop te zetten en een factuur op te maken voor de totaliteit. Iedere vertraging in betaling van deze factuur brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsinterest van 10 % per jaar vanaf deze vervaldag met zich mee.

Artikel 5 – Kwaliteitscontrole – bemiddeling

 1. Op de regelmatige tijdstippen zal de rijschool jou bevragen (via e-mail of per brief) of de opleiding naar wens verlopen is. Wij vragen je deze evaluatieformulieren correct in te vullen.
 2. Bij een meningsverschil over het verloop van de opleiding kan je dit in eerste plaats formuleren aan de verantwoordelijke van Rijschool Pinkers, Mevrouw Claudine Pauwels, telefonisch  059/ 80.12.73 of via mail claudine@pinkers.be.

Artikel 6 – vrijwaring

Als je tijdens de rijles of het praktijkexamen een bekeuring krijgt of schade veroorzaakt aan de auto van een andere weggebruiker of aan het lesvoertuig dan gelden de volgende afspraken:

 1. De rijschoolhouder of instructeur kan je in de regel niet aansprakelijk stellen voor boetes of schades tijdens de rijlessen. Hij draagt zelf het risico. Bij opzettelijk wangedrag zal je wel aansprakelijk gesteld worden. De instructeur is echter verplicht tijdens het examen tussen te komen indien de leerling de maximum snelheidsbeperking niet zou naleven (denk aan zone 30) of zich in een gevaarlijke situatie zou bevinden. Voor boetes tijdens het praktisch examen is de leerling wel aansprakelijk. Deze zullen moeten vergoed worden door de leerling.
 2. Het is ten stelligste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, te zijn. Als na een aanrijding blijkt, dat je onder invloed was, word je wel aansprakelijk gesteld.
 3. Het is verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens je rijles de rijvaardigheid beïnvloed wordt. Dit staat overigens duidelijk op de bijsluiter. Ook dan kan je bij een aanrijding aansprakelijk worden gesteld. Neem altijd contact met de rijschool op als je dergelijke medicijnen moet gebruiken.

Artikel 7 - Terugkommoment (TKM)

Wanneer een deelnemer voor het TKM minstens 7 dagen op voorhand laat weten dat hij niet aanwezig kan zijn op de sessie waarvoor hij is ingeschreven, dan kan hij dit kosteloos laten verzetten. Indien binnen de 7 dagen wordt geannuleerd/verplaatst, wordt het inschrijvingsgeld opnieuw aangerekend voor een volgend moment. 
 

Is een deelnemer ziek en kan hij daardoor niet komen, dan kan hij kosteloos zijn moment verplaatsen indien hij ons ten laatste de dag zelf (van het TKM) iets laat weten en een doktersbriefje kan aantonen. Het doktersbriefje moet ten laatste de dag volgend op het TKM worden doorgestuurd.
 

Als een deelnemer uitstel krijgt omwille van medische redenen, vrijheidsbeneming, studieredenen of beroeps-of dienstredenen, kan de deelnemer zijn afspraak zonder extra kosten verplaatsen naar een latere datum. We mogen hiervoor als bewijs de brief met uitstel opvragen bij de deelnemer. De deelnemer moet het ons wel op voorhand laten weten. Als hij de dag zelf niet komt opdagen, is hij uiteraard zijn inschrijvingsgeld kwijt.
 

Indien tussen de datum van inschrijving en de datum van het TKM een indexatie van de tarieven plaatsvindt, zal het bedrag dat bijkomend verschuldigd is ingevolge deze indexatie bijkomend aangerekend worden door Pinkers aan de klant.

Vestigingen
Oostende

Vindictivelaan 19
8400 Oostende

059 80 12 73

Brugge Sint-Andries

Gistelse Steenweg 333
8200 Brugge Sint-Andries

050 39 33 34

Brugge Sint-Pieters

Monnikenwerve 200
8000 Brugge Sint-Pieters (naast examencentrum)

050 60 69 00

Zedelgem

Snellegemsestraat 10
8210 Zedelgem

050 60 69 00

Gistel

Markt 22
8470 Gistel

059 70 46 44

Blankenberge

J. De Troozlaan 68
8370 Blankenberge

050 41 46 90

Oostkamp

Brugsestraat 25
8020 Oostkamp

050 60 69 00

Nieuwpoort

Oostendestraat 12
8620 Nieuwpoort

050 60 69 00

Bredene

Duinenstraat 308
8450 Bredene

059 80 12 73